TEHNOPAN d.o.o.

Građevinski centar Smederevo

Pravila programa

 1. TEHNOPAN d.o.o, Smederevo, izdaje Tehnopan Loyalty Card karticu. Kartica ostaje u vlasništvu TEHNOPANA. TEHNOPAN zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja, kao i da promeni ili u potpunosti ukine elemente Loyalty Card programa.
 2. Korisnik TEHNOPAN Loyalty Card kartice može da postane svaki građevinski radnik ili profesionalni kupac sa prebivalištem u republici Srbiji koja ispuni TEHNOPAN Loyalty Card pristupnicu verodostojnim podacima. Uobičajeni kupci (fizička lica) su trenutno izuzeti iz ovog programa sve dok se ne objavi drugačije.
 3. TEHNOPAN Loyalty Card kartica nije prenosiva na druga lica i može je koristiti isključivo njen korisnik. TEHNOPAN Loyalty Card karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja.
 4. Pogodnosti programa moguće je ostvariti isključivo u TEHNOPAN prodajnim objektima.
 5. Uslov za učlanjenje stiče se bilo kojom kupovinom u iznosu od najmanje 1000 dinara. Na ovu kupovinu se ne stiče pravo na jednokratni popust. Prilikom svake sledeće kupovine pri kojoj korisnik pokaže karticu na kasi, on ostvaruje pravo na popust u skladu sa brojem bodova i sa obaveštenjima koja će pravovremeno biti dostupna korisniku. Pravo na popust se ne ostvaruje odmah već isključivo na kraju obračunskog perioda.
 6. Bodovanje se vrši prema modelu 1000 dinara = 1 bod i to isključivo za gotovinsko plaćanje.
 7. Svi ostvareni bodovi sabiraju se do kraja obračunskog razdoblja. TEHNOPAN obračun vrši na svakih šest meseci i to 30. juna i 31. decembra i dostavlja ga korisniku putem mejla ili SMS-a. Način registracije korisnika, prikupljanja bodova, vrednost bodova, ograničenja, kao i načini iskorišćavanja, detaljnije su opisani na internet adresi www.tehnopan.rs, kao i na našim prodajnim mestima. Po isteku obračunskog perioda svi bodovi sakupljeni u tom obračunskom periodu se poništavaju.
 8. Najveći mogući popust koji se može ostvariti u roku od godinu dana je 10%.
 9. Ako član tri godine uzastopno ostvari maksimalni popust on mu postaje trajan.
 10. Navedeni popusti mogu se iskoristiti za celokupan TEHNOPAN asortiman osim na artikle za koje će to biti izričito navedeno.
 11. Korisnici koji nisu koristili svoju karticu duže od 6 meseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo uključiti u program bez ikakvih ograničenja ponovnom registracijom.
 12. Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmeni podatke koje je prethodno dostavio TEHNOPANU. Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem lično, na mejl kartica@tehnopan.rs, ili pozivom na broj 026/613-043 otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obaveštenje o otkazu i vraćenu karticu.
 13. TEHNOPAN d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet donosioca TEHNOPAN Loyalty Card kartice i može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave da isključi iz programa bilo kog korisnika. TEHNOPAN d.o.o. je dužan da Korisnika obavesti o isključenju ali nije obavezan da mu obrazloži svoju odluku.
 14. U slučaju gubitka ili krađe TEHNOPAN Loyalty Card kartice korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na telefon broj 026/613-043. Korisniku će se dodeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi do tada ostvarni bodovi. Korisnik je dužan da pismeno prijavi svaku promenu ličnih podataka.
 15. Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje TEHNOPAN Loyalty Card kartice biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima.
 16. Potpisivanjem pristupnice osoba postaje korisnik TEHNOPAN Loyalty Card kartice i član TEHNOPAN Loyalty Card programa i tako se saglašava sa svim uslovima ovih pravila i pristaje da prima promotivne i informativne TEHNOPAN materijale. O svakoj izmeni ovih pravila TEHNOPAN d.o.o. će korisnika obavestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila su dostupna u svakom trenutku na internet stranici www.tehnopan.rs.
Tehnopan d.o.o. © 2015. Sva prava zadržana. Design by Nikola Radivojević

Dopada Vam se sajt? Dobar glas daleko se čuje :)