TEHNOPAN d.o.o.

Građevinski centar Smederevo

Zaštita podataka

Prihvatanjem pravila dajem saglasnost da TEHNOPAN d.o.o. Smederevo, osnivač lojalti programa prikuplja i obrađuje sledeće podatke (u daljem tekstu: obrada podataka): moje lične podatke navedene u pristupnici i podatke o mojim transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti na svim prodajnim mestima na kojima je omogućeno korišćenje TEHNOPAN Loyalty Card kartice.

Navedenu saglasnost za obradu podataka dajem u svrhu omogućavanja pogodnosti koje mi pruža program, kao i u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača programa TEHNOPAN Loyalty Card za sve vreme trajanja mog članstva u programu.

Potpuni i ažurirani opis osnivača programa kao vlasnika baze ličnih podataka, na koju se odnosi ova saglasnost, dostupan je na internet stranici www.tehnopan.rs i potvrđujem da sam sa tim upoznat/a.

Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti, u celosti prestaje obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u programu TEHNOPAN Loyalty Card i mogućnost korišćenja pogodnosti. Upoznat/a sam i sa pravom da u svakom trenutku mogu povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka i delimično, tj. u svrhe promovisanja proizvoda i usluga, u kom slučaju se moji podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće uticati na moje članstvo u programu TEHNOPAN Loyalty Card. Povlačenje ove izjave o saglasnosti u celosti ili delimično moguće je putem pristupnice, pozivom na broj 026/613-043 ili putem e-mail adrese kartica@tehnopan.rs. Svojim potpisom potvrđujem da sam preuzeo/la pravila programa TEHNOPAN Loyalty Card i da ih u celosti prihvatam.

Svrha prikupljanja podataka: Ostvarivanje pogodnosti prilikom korišćenja usluga osnivača programa koje korisnicima nudi TEHNOPAN Loyalty Card kartica.

Korisnik ima pravo da: od rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose, što obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka; od rukovaoca zahteva kopiju podataka koji se na njega odnose, uz snošenje troškova izrade i predaje kopije podataka; od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Rukovalac je dužan da: zajedno sa obaveštenjem o tome da će podnosiocu zahteva staviti na uvid podatak, odnosno izdati mu kopiju podatka, saopštiti vreme, mesto i način na koji će mu podatak biti stavljen na uvid, iznos troškova izrade kopije podataka; obaveštenje o podnetom zahtevu izda bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja. Obaveštenje se daje u pisanom obliku, a izuzetno se može dati i usmeno ako na to pristane podnosilac.

Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom može izjaviti žalbu Povereniku u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke kojom je zahtev odbijen ili odbačen.

TEHNOPAN d.o.o. se obavezuje da će sve Vaše lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti ni jednoj drugoj kompaniji u njihove marketinške svrhe, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 97/2008).

Tehnopan d.o.o. © 2015. Sva prava zadržana. Design by Nikola Radivojević

Dopada Vam se sajt? Dobar glas daleko se čuje :)